آدرس:سبزوار، خیابان کاشفی ، حدفاصل  بیمارستان مبینی و چهار راه دادگستری، ساختمان پارسیس طبقه سوم 

 

 

                 
 
 
051-44269337
 
 :تلفن

 

مطب دکتر واهب